HZVF.nl

REGLEMENT

Artikel 01Organisatie
Artikel 02Wedstrijden
Artikel 03Competitie
Artikel 04Voorwaarden voor het deelnemen aan wedstrijden
Artikel 05Voorwaarden voor het begeleiden van wedstrijden
Artikel 06Wedstrijdprogramma
Artikel 07Wijziging wedstrijdprogramma
Artikel 08Terugtrekken uit de competitie
Artikel 09Rangorde
Artikel 10Het niet spelen of uitspelen van wedstrijden
Artikel 11Tijd van aanvang
Artikel 12Teamopgaven
Artikel 13Wedstrijdformulieren en legitimatiekaarten
Artikel 14Rapportformulieren
Artikel 15Niet gerechtigde speler
Artikel 16Kostuum
Artikel 17Aanstelling scheidsrechters secretaris/tijdwaarnemers en doel/grensrechters
Artikel 18Leiding bij wedstrijden
Artikel 19Speelveld/materiaal
Bijlage ABestuursbesluiten
 
Artikel 01Organisatie
1. Het bestuur van de H.Z.V.F. is belast met de vaststelling en het toezicht op de wedstrijdprogramma’s
 
Artikel 02Wedstrijden
1. Jaarlijks worden door het bestuur competities uitgeschreven waaraan zo mogelijk alle door het bestuur ingeschreven en toegelaten verenigingen met een nader te bepalen aantal teams kunnen deelnemen.
2. Wedstrijden om beker- en/of wisselprijzen of anderszins kunnen door het bestuur worden georganiseerd onder daarvoor de vast te stellen regels, welke tijdig in het officiële orgaan zullen worden gepubliceerd.
3. De aanvang van de competities wordt in het officiële orgaan bekend gesteld.
4. Voor niet het door het bestuur vastgestelde wedstrijden tussen teams van verenigingen is geen toestemming vereist van het bestuur.
5. Met in achtneming van het bepaalde onder punt 4 kan de organiserende vereniging een scheidsrechter op de daarvoor door het bestuur of namens het bestuur aangegeven wijze aanvragen.
6. Indien een vereniging niet over zowel een heren als een damesafdeling beschikt is deelname aan wedstrijden van teams van gemengde samenstelling in de herenafdeling toegestaan. Echter tot een max. van twee per team van de minderheid. Niet toegestaan zijn wedstrijden tussen een herenteam en een damesteam. Het bestuur kan dispensatie verlenen.
7. Bij alle wedstrijden moeten de daarvoor vastgestelde spelregels worden toegepast.
8. Voor alle wedstrijden, waarvoor de goedkeuring van het bestuur is vereist, zal voor zover mogelijk een scheidsrechter door het bestuur worden aangewezen. Voor het leiden van wedstrijden moet een scheidsrechter tenminste 18 jaar zijn.
9. Het strekt tot aanbeveling bij alle wedstrijden bij ieder team een coach aanwezig te doen zijn, die lid dient te zijn van de betrokken vereniging. De coach heeft tot taak zijn team te begeleiden gedurende de tijd dat de spelers zich in de zaal bevinden. Tevens is de coach verantwoordelijk voor de orde en rust op de spelersbank en zal zich onthouden van enig commentaar op de scheidsrechter, secretaris/tijdwaarnemer en/of doel/grensrechter. Bij het ontbreken van een coach zal de aanvoerder deze taken op zich moeten nemen.
10. Met uitzondering van eerste kerstdag, eerste paasdag en eerste pinkersterdag mogen competitie en/of bekercompetitie zaalvoetbalwedstrijden worden gespeeld. Op de overige feestdagen alsmede zaterdagen en zondagen zullen in regel geen competitie en/of bekercompetitie wedstrijden worden vastgesteld.
11. De speeltijd van zaalvoetbalwedstrijden bedraagt 2 x 25 minuten
 
Artikel 03Competitie
1. De teams worden ingedeeld in standaard klassen en reserve klassen, of gemengde klassen van standaard en reserve teams. Ingeval van competities van gemende klassen kunnen per klasse, de laagste uitgezonderd, niet meer dat twee teams van één en dezelfde vereniging uitkomen.
2. Elke vereniging die tot de H.Z.V.F. toetreedt zal in de regel worden geplaatst in de laagste klassen
3. Bij het samengaan van verenigingen in één vereniging blijft deze geplaatst in de klasse, waartoe de hoogst geplaatste vereniging behoorde, onder voorbehoud dat het samengaan door het bestuur word goedgekeurd.
4. Het plaatsen bij keuze in een hogere klasse kan om bijzondere redenen door het bestuur geschieden, mits daarbij naar oordeel van het bestuur geen belangen van anderen worden geschaad.
5. Het bestuur kan bepalen dat het afdalen naar een lagere klasse geschiedt:a) indien gedurende een seizoen vrijwillig niet aan enige competitie wordt deelgenomen
b) indien het bestuur hier termen voor aanwezig acht en hiervan publicatie is gedaan in het officiële orgaan;
c) indien de eindstand van de competitie, ingevolge promotie- en degradatieregeling hiertoe aanleiding geeft.
6. Voor de aanvang van de competitie wordt in het officiële orgaan bekend gemaakt:a) de indeling van de teams
b) de promotie- en degradatieregeling
 
Artikel 04Voorwaarden voor het deelnemen aan wedstrijden
1. Een speler mag slechts aan wedstrijden uitgeschreven of goedgekeurd door het betreffende bestuur deelnemen, indien hij/zij:
a) voor zover het wedstrijden van senioren betreft tenminste 15 jaar oud is en aan de H.Z.V.F. is opgegeven en aanvaard als lid van de vereniging waarvoor hij/zij aan wedstrijden wenst deel te nemen;
b) niet is geroyeerd overeenkomstig de statuten van de H.Z.V.F.;
c) niet geschorst is dan wel is uitgesloten van deelname aan wedstrijden overeenkomstig een uitspraak van de strafcommissie;
d) voorzover het wedstrijden betreft, uitgeschreven of goedgekeurd door het bestuur, aan de secretaris/tijdwaarnemer en/of scheidsrechters een geldige legitimatiekaart kan tonen. Deze kaart, welke eigendom van de H.Z.V.F. blijft. Moet voorzien zijn van een goed gelijkende pasfoto en handtekening van betrokkene. Zij blijft gedurende een door het bestuur te bepalen tijd geldig, het welk middels een zegel is aangegeven.
e) Voldoet aan hetgeen te dien aanzien is bepaald in de statuten en reglementen alsmede de besluiten van de H.Z.V.F.
2. Een speler kan deelnemen aan wedstrijden van de vereniging welke hij/zij verkiest, mits deze:
a) niet geroyeerd, geschorst of uitgesloten is overeenkomstig het bepaalde onder b. en c. van lid 1;
b) gedurende het laatste jaar niet voor een andere vereniging heeft deelgenomen aan wedstrijden als bedoeld in de leden 1 en 2 van artikel 2, tenzij overschrijving is verleend
c) Op de in lid 1 d. bedoelde identiteitskaart de verkozen vereniging heeft laten vermelden.
3. Spelers kunnen slechts al actieve amateur aan zaalvoetbalwedstrijden deelnemen
 
Artikel 05Voorwaarden voor het begeleiden van wedstrijden
1. Een coach en/of verzorger mag een team van een vereniging bij wedstrijden uitgeschreven door het bestuur begeleiden indien hij/zij voldoet aan het gestelde in artikel 4 lid 1 en lid 2c.
2. Een coach en/of verzorger kan teams van meerdere verenigingen begeleiden, waarbij artikel 5 lid 1 onverminderd van kracht blijft
 
Artikel 06Wedstrijdprogramma
1. Wensen ten aanzien van de indeling en het wedstrijdprogramma kunnen bij het bestuur kenbaar worden gemaakt vóór een telkenjare in het officiële orgaan aangegeven datum
2. Het bestuur zal er naar streven met deze wensen rekening te houden, doch is daartoe niet verplicht.
 
Artikel 07Wijziging wedstrijdprogramma
1. Iedere vereniging is verplicht een wedstrijd te doen spelen indien zij uiterlijk drie werkdagen vóór de wedstrijddag in kennis is gesteld van de wedstrijddag en de aanvangstijd. Voor een team van een vereniging zullen niet meer dan drie wedstrijden per acht opeenvolgende dagen worden vastgesteld
2. Een vastgestelde wedstrijd kan door het bestuur worden uitgesteld indien daarvan tenminste 12 uren van te voren aan belanghebbenden kennis is gegeven.
3. Een vastgestelde(ingedeelde) wedstrijd kan niet worden verzet of uitgesteld. Uitzondering op deze regel is overmacht of een indelingsfout.
Onder overmacht wordt verstaan:a) bij overlijden van een lid van de betreffende partij;b) indien het openbaarvervoer stil licht bv. door het winterse weer. Afzeggen d.m.v een trouwerij (bruiloft) is geen geldige reden, aangezien een trouw datum ver van te voren bekend is. Iedere vereniging heeft de mogelijkheid, aan het begin van de competitie bij inlevering van het inschrijfformulier, zijn wensen kenbaar te maken. bijv:Indien men in een bepaalde periode niet kan voetballen. Met deze wensen zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden.Indien een vereniging op een vastgestelde datum niet kan spelen, dan bestaat de mogelijkheid om onderling van wedstrijd te ruilen. Wanneer alles is geregeld dan dient men uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang van de beide wedstrijden de competitieleider (wedstrijdsecretaris) hiervan in kennis te stellen.
 
Artikel 08Terugtrekken uit de competitie
1. Een vereniging is verplicht die teams te laten spelen, welke zij voor de competities heeft ingeschreven en die door het bestuur zijn toegelaten.
2. Alleen met toestemming van het bestuur kan een team door de vereniging uit de competitie worden teruggetrokken, mits:
a) aan alle geldelijke verplichtingen is voldaan;
b) aan andere door het bestuur te stellen voorwaarden is voldaan.
3. Het terugtrekken gedurende de competitie heeft tot gevolg dat:a) indien de eerste helft van de competitie nog niet volledig is verspeeld, alle door het team gespeelde wedstrijden als niet gespeeld worden beschouwd;
b) indien de eerste helft van de competitie wel volledig is verspeeld, alleen die wedstrijden welke hierna zijn gespeeld als niet gespeeld worden beschouwd;
c) de krachtens een uitspraak van de tuchtcommissie in mindering gebrachte winstpunten naar aanleiding van wedstrijden tegen het teruggetrokken team zullen gehandhaafd blijven;
d) het wederom deelnemen aan een volgende competitie alleen kan geschieden met toestemming van het bestuur, dat hieraan bijzondere voorwaarden kan verbinden
 
Artikel 09Rangorde
1. De rangorde in een competitie wordt bepaald volgens het aantal behaalde punten en zonodig het doelsaldo.
2. Voor een gewonnen wedstrijd krijgt het winnende team drie punten. Bij een gelijkspel krijgt elk team één punt. Voor een verloren wedstrijd krijgt het verliezende team nul punten.
3. Onder doelsaldo wordt verstaan het aantal doelpunten “voor” verminderd met het aantal doelpunten “tegen”
4. Komen bij gelijk aantal punten, twee of meer teams voor een titel, promotie of degradatie in aanmerking, dan beslist het doelsaldo van de competitie. Eindigen twee teams gelijk, waarbij het doelsaldo eveneens gelijk is, dan spelen deze teams een beslissingswedstrijd in een door het bestuur aan te wijzen zaal. Eindigen meer dan twee teams gelijk, waarbij het doelsaldo eveneens gelijk is, dan stelt het bestuur, in overleg met de partijen, een wedstrijdenreeks vast.
5. Indien een wedstrijdenreeks wordt vastgesteld, dan beslist bij een gelijk aantal punten het doelsaldo van de reeks. Is dit ook gelijk dan valt de beslissing door het nemen van strafschoppen, op een door het bestuur te bepalen wijze.
6. Is de beslissing afhankelijk van het resultaat van een wedstrijd dan zal, indien de stand na 50 minuten gelijk mocht zijn, de wedstrijd alsvolgt worden verlengd:
a) onmiddellijk na het verstrijken van de 50 minuten wordt de wedstrijd met maximaal 2x 10 minuten verlengd: wordt tijdens de verlenging door enig team gescoord dan wordt de wedstrijd onmiddellijk beëindigd ten gunste van het scorende team;
b) zonodig wordt na 10 minuten van doel gewisseld. Is na de verlenging nog geen beslissing verkregen, dan valt de beslissing door het nemen van strafschoppen, op een door het bestuur te bepalen wijze.
 
Artikel 10Het niet spelen of uitspelen van wedstrijden
1. Een wedstrijd wordt als niet gespeeld beschouwd in de volgende gevallen:
a) het niet voldoen van het speelveld aan de daarvoor gestelde eisen;
b) het niet verschijnen van tenminste één team voor een door het bestuur vastgestelde wedstrijd.
c) het na 10 minuten na de vastgestelde aanvangstijd niet tot spelen gereed zijn van tenminste 4 spelers van één der teams.
2. De volgende gevallen word met het niet spelen van een wedstrijd gelijk gesteld:
a) het opzettelijk vormen van een zwak team en/of het opzettelijk beneden zijn kunnen spelen van een team;
b) indien het bestuur van oordeel is, dat enig reglement niet juist is toegepast.
3. Een schriftelijke of mondelinge mededeling aan het bestuur en/of aan de tegenpartij dat de vereniging de voor haar vastgestelde wedstrijd niet zal spelen is onherroepelijk.
4. Een wedstrijd wordt als niet uitgespeeld beschouwd in de volgende gevallen:
a) onvoldoende beschikbare speeltijd wegens (te) late aanvang;
b) het voortijdig beëindigen door een team of beide teams;
c) het staken door de scheidsrechter, tengevolge van wanordelijkheden of wangedrag;
d) het definitief dalen van het aantal spelers van één der teams beneden de vier;
e) indien tijdens de wedstrijd de scheidsrechter uitvalt, zonder dat een plaatsvervanger bereid is als zodanig op te treden, met in acht neming van het bepaalde in artikel 18;
f) eventueel andere dan hierboven genoemde oorzaken.
5. De strafcommissie zal bepalen of er sprake is van schuld aan het niet spelen resp. niet uitspelen van de wedstrijd.
6. Indien er sprake is van schuld aan het niet spelen resp. niet uitspelen van een wedstrijd kan de strafcommissie straffen opleggen.
7. Onverminderd het bepaalde onder lid 6 heeft het bestuur de bevoegdheid een team uit de competitie te halen door het enkele feit dat dit team tenminste twee keer is niet opgekomen in één seizoen.
8. Onverminderd het bepaalde onder lid 6 heeft het bestuur de bevoegdheid een team uit de competitie te nemen door het feit dat bedoeld team tenminste twee keer is schuldig is verklaard aan het staken van een wedstrijd in één seizoen.
9. Indien de strafcommissie van oordeel is dat er geen sprake is van verwijtbare schuld aan het niet spelen resp. niet uitspelen van een wedstrijd wordt hiervan onmiddellijk het bestuur in kennis gesteld.
10. Indien er geen verwijtbare schuld is vastgesteld aan het niet spelen van een wedstrijd wordt de wedstrijd zonodig door het bestuur opnieuw vastgesteld.
11. Indien er geen verwijtbare schuld is vastgesteld aan het niet uitspelen van een wedstrijd laat het bestuur de wedstrijd op navolgende voorwaarden uit- cq. Overspelen:
a) Indien de wedstrijd voor het verstrijken van de eerste speelhelft wordt gestaakt wordt deze in zijn geheel overgespeeld;
b) Indien de wedstrijd na het verstrijken van de eerste speelhelft wordt gestaakt wordt deze alleen voor het niet gespeelde gedeelte uitgespeeld, tenzij het bestuur beslist dat op het moment van staken bereikte stand als eindstand wordt aangemerkt of het bestuur gegronde redenen heeft om de gestaakte wedstrijd in zijn geheel opnieuw vast te stellen.
12. Indien er wel verwijtbare schuld is vastgesteld zal de strafcommissie naast het bepaalde in lid 10 resp. 11 tevens vaststellen ten wiens laste de daaraan verbonden kosten zullen worden gebracht.
13. In dit artikel worden onder wedstrijden verstaan de wedstrijden als bedoeld in de leden 1 en 2 van artikel 2.
 
Artikel 11Tijd van aanvang
1. Het bestuur stelt voor iedere wedstrijd de tijd van aanvang vast.
2. Een team is verplicht om op de vastgestelde aanvangstijd, zodra de scheidsrechter de spelers heeft opgeroepen, gereed te zijn
3. Alleen met goedkeuring van het bestuur kunnen twee verenigingen overgaan tot wijziging van de aanvangstijd van een wedstrijd. Deze goedkeuring dient tijdig schriftelijk te worden aangevraagd.
 
Artikel 12Teamopgaven
1. Elke vereniging, waarvan meer dan één team aan de competitie deelneemt en één team is ingedeeld in de Hoofdklasse, verstrekt uiterlijk 30 september middels een door de H.Z.V.F. te verstrekken formulier “Teamopgave” aan de wedstrijdsecretaris/ competitieleider de namen en de ledennummers van de spelers per team, welke met ingang van 1 oktober en zolang de opgave niet wordt gewijzigd ingevolge lid 4, niet in een lager team mogen uitkomen.
2. Bij 2 de opgave kan worden volstaan met het opgeven van de namen en ledennummers van zes spelers. Een opgave van het laagste team hoeft niet te worden verstrekt. Bovendien behoeft geen opgave te worden verstrekt van die teams die in laagste klasse van de competitie uitkomen.
3. Indien op 30 september geen teamopgave(n), als bedoeld in lid 1, zijn verstrekt zal door het bestuur ambtshalve teamopgave(n) worden vastgesteld, waarvan afschrift aan de vereniging zal worden gezonden en welke met ingang van 1 oktober onverminderd van kracht zal (zullen) zijn. Teamopgave(n) welke na 30 september worden ontvangen zullen worden beschouwd als wijziging in lid 4 en 5 omschreven.
4. Wijzigingen in deze opgave kunnen maandelijks worden aangebracht, mits deze vijf dagen voor de volgende maand op dezelfde wijze als bepaald in lid 1 ter kennis zijn gebracht van de wedstrijdsecretaris/competitieleider.
5. Iedere opgave of wijziging geldt tenminste voor de gehele duur van de maand, voor welke zij ter kennis is gebracht van de wedstrijdsecretaris/competitieleider en hierin kunnen voor de speeldagen welke in deze maand vallen, geen wijziging worden gebracht.
6. Het bestuur is bevoegd, ook al neemt het geen kwade trouw aan, na overleg met de betrokken vereniging, wijzigingen aan te brengen in een teamopgave, indien het deze onjuist of niet meer juist acht.
7. Spelers, die in een teamopgave staan vermeld, mogen gedurende de maand, voor welke de opgave van kracht is, niet voor een lager team uitkomen. Het is wel geoorloofd de spelers voor een hoger team te laten uitkomen dan waarvoor zij staan opgegeven. Heeft een speler echter zes (6) of meer competitiewedstrijden voor één of meer hogere teams gespeeld, dan zal hij/zij niet meer voor een lager team mogen spelen, behoudens dispensatie van het bestuur.
8. Een speler, die een gedeelte van een wedstrijd heeft gespeeld, wordt geacht de gehele wedstrijd te hebben gespeeld.
9. Wordt een speler opgegeven waarvan bekend is, dat hij/zij niet beschikbaar is of wordt een speler voor een lager team opgegeven, die in een hoger team behoort uit te komen, dan brengt het bestuur deze feiten onverwijld ter kennis van de strafcommissie, die eventueel straffen kan opleggen.
10. Het bestuur kan afwijken van het bepaalde in dit artikel.
 
Artikel 13Wedstrijdformulieren en legitimatiekaarten
1. De aanvoerder van een team of een door hem aan te wijzen ander lid van de vereniging is verplicht voor aanvang van de wedstrijd het door het bestuur vastgestelde wedstrijdformulier, tezamen met de bijbehorende legitimatiekaarten, aan te bieden aan de secretaris/tijdwaarnemer. Op het wedstrijdformulier dienen alle gegevens, de wedstrijd betreffende, te zijn ingevuld.
2. Alleen op het wedstrijdformulier vermelde spelers / leden mogen op de spelersbank plaatsnemen. Indien een vereniging zijn team laat begeleiden door een coach en/of verzorger, dan dienen ook zij op het wedstrijdformulier te zijn vermeld en in het bezit te zijn van een geldige legitimatiekaart.
3. De secretaris/tijdwaarnemer controleert het wedstrijdformulier op juiste en volledige invulling en alle daarbij behorende legitimatiekaarten op geldigheid en juistheid.
4. De secretaris/tijdwaarnemer draagt zorg voor de vermelding van de overige gevraagde gegevens:
a) de namen van de scheidsrechter en secretaris/tijdwaarnemer;
b) de uitslag van de wedstrijd of de stand op het moment dat de wedstrijd werd gestaakt;
c) de reden van het staken of het niet doorgaan van de wedstrijd;
d) de aan spelers overkomen ongevallen;
e) de onregelmatigheden die zich voor, tijden of na de wedstrijd hebben voorgedaan.
5. De scheidsrechter vermeldt na afloop van de wedstrijd de namen en voorletter, de ledennummers en de vereniging van de spelers, die door hem/haar definitief uit de speelzaal zijn gezonden of zich voor tijdens of na de wedstrijd hebben schuldig gemaakt aan onbehoorlijk gedrag, met vermelding van de strafreden op de achterzijde van het wedstrijdformulier. Tevens wordt door de secretaris/tijdwaarnemer cq. De scheidsrechter de legitimatie van betrokkene(n) ingenomen. Door deze aantekening en inname word(en)t de betrokkene(n) in staat van beschuldiging gesteld.
6. Indien de handelingen als bedoeld in de leden 4 en 5 zijn verricht, laat de secretaris/tijdwaarnemer het wedstrijdformulier ondertekenen door de aanvoerder en de scheidsrechter. De aanvoerder en de betrokkene(n) worden geacht kennis te hebben genomen van de eventueel door de scheidsrechter op het wedstrijdformulier gestelde aantekening(en).
7. De in de artikel bedoelde handelingen hebben betrekking op het originele wedstrijdformulier. Het in het wedstrijdformulierenboekje aanwezige kopie is slecht bedoeld als administratief hulpmiddel voor de verenigingssecretaris en behoeft niet te worden ingevuld .
 
Artikel 14Rapportformulieren
1. In de gevallen, genoemd in artikel 13 lid 4 en 5 moet melding gemaakt worden aan het bestuur door:
a) de scheidsrechter middels een strafrapport;
b) de secretaris/tijdwaarnemer middels een strafrapport;
c) betrokkene(n) al dan niet in samenspraak met het verenigingsbestuur middels een vereniging strafrapport;
d) betrokken speler(s) van de tegenpartij al dan niet in samenspraak met het verenigingsbestuur middels een verenigingsverklaring tegenpartij;
e) eventueel aanwezig zijnde rapporteur middels een strafrapport;
f) andere door de scheidsrechter of secretaris/tijdwaarnemer verzochte persoon.
2. In geval van artikel 13 lid 5 draagt de scheidsrechter er zorg voor dat het strafrapport verzegeld gaat van de ingenomen legitimatiekaart(en) van betrokkene(n).
3. De rapporten en verklaringen als bedoeld in lid 1 moeten uiterlijk binnen drie werkdagen na de wedstrijddag in het bezit zijn van de secretaris van de H.Z.V.F
4. Door het niet of te laat indienen van het verenigingsrapport als bedoeld in lid 1 c. geven betrokkene(n) en het verenigingsbestuur te kennen af te zien van hun recht op verweer in een eventuele strafzaak.
5. Door het niet of te laat indienen van een verenigingsverklaring als bedoeld in lid 1 d . geven betrokkene(n) te kennen af te zien van hun recht op toelichting in een eventuele strafzaak.
6. Ingeval van lid 4 en 5 zijn uitspraken van de strafcommissie bindend en is beroep niet meer mogelijk, tenzij er belangrijke feiten aan het licht zijn gekomen die niet eerder ter kennis konden worden gebracht en welke van doorslaggevende betekenis bij de besluitvorming hadden kunnen zijn.
 
Artikel 15Niet gerechtigde spelen
1. Indien een niet gerechtigde speler aan een wedstrijd of aan een niet uitgespeelde wedstrijd heeft deelgenomen, wordt hiervan, zodra de overtreding is vastgesteld, door het bestuur melding gemaakt in het officiële orgaan.
2. De tegenpartij van de overtredende vereniging kan ongeldigheid en opnieuw vaststellen van de wedstrijd verzoeken indien aan één van de twee navolgende voorwaarden is voldaan:
a) binnen 7 dagen na de wedstrijd schriftelijk controle van het wedstrijdformulier te hebben aangevraagd bij de wedstrijdsecretaris/competitieleider onder opgave van de naam van de speler van wie het ongerechtigd uitkomen wordt verondersteld;
b) uiterlijk 4 dagen na de publicatie van het ongerechtigd uitkomen in het officiële orgaan een verzoek om overspelen bij de wedstrijdsecretaris/competitieleider te hebben ingediend.
3. Indien beide teams met een ongerechtigde speler zijn uitgekomen wordt een verzoek om overspelen niet ingewilligd.
4.
Indien een wedstrijd ongeldig is verklaard wegens het mee spelen van een ongerechtigde speler, zal die speler ook niet gerechtigd zijn tot het spelen in de opnieuw vast te stellen wedstrijd.
5. Indien een wedstrijd ongeldig is verklaard en het bestuur heeft besloten deze wedstrijd opnieuw vast te stellen, zal de overtredende vereniging worden belast met de kosten hiervan, te weten de zaalhuur en de scheidsrechterskosten.
6. Het overtredende team zal twee winstpunten in mindering worden gebracht op de competitiestand.
7. Indien de ongeldig verklaarde wedstrijd werd gespeeld in het kader van de bekercompetitie zal een eventuele behaalde overwinning worden omgezet in een reglementaire 3-0 nederlaag.
8. Het bestuur heeft het recht een wedstrijd niet te laten overspelen als de uitslag daarvan niet direct van invloed is op een kampioenschap, promotie of degradatie of klassering die recht geeft op deelname aan een nacompetitie of wedstrijdenreeks.
9. Onder een niet gerechtigde speler in de zin van dit artikel wordt verstaan een speler die niet voldoet aan het gestelde in artikel 4 lid 1 of in overtreding is ingevolge artikel 12 lid 1 en lid 6.
 
Artikel 16Kostuum
1. Een vereniging, die aan de competitie wil deelnemen is verplicht een kostuum voor haar spelers/sters vast stellen en dit ter goedkeuring voor te leggen aan het bestuur.
2. Na goedkeuring wordt de beschrijving van het kostuum voor aanvang van de competitie in het officiële orgaan bekend gemaakt.
3. Een vereniging kan slechts in uitzonderlijke gevallen tijdens het seizoen het bestuur toestemming verzoeken om van kostuum te veranderen.
4. De spelers die aan een wedstrijd deelnemen zijn verplicht het kostuum te dragen van de vereniging waarvoor zij spelen, met dien verstande, dat de doelverdediger een kostuum moet dragen, waardoor hij te onderheiden valt van zijn medespelers en van de spelers van de tegenpartij. Echter met dien verstande dat zwart niet is toegestaan. Ieder team is verplicht bij elke wedstrijd in het bezit te zijn van een reserve shirt voor de doelverdediger.
5. De aanvoerder dient duidelijk van de overige spelers te onderscheiden te zijn door het dragen van een aanvoerdersband om de bovenarm.
6. Afwijkingen zijn alleen dan geoorloofd, indien de scheidsrechter meent dat deze niet zullen leiden tot verwarring voor de tegenpartij, de doelgrensrechter of hemzelf.
7. Indien twee teams waarvan het kostuum naar het oordeel van de scheidsrechter te weinig verschilt, een wedstrijd tegen elkaar moet spelen, zal het als eerst in het programma genoemde team bij die gelegenheid een ander kostuum te moeten dragen, dat voldoende afwijkt van het kostuum van de tegenpartij.
8. Indien een team niet kan of wil voldoen aan de in dit artikel gestelde, kan de scheidsrechter besluiten de wedstrijd niet te laten spelen. Hierbij is het gestelde in artikel 10 van toepassing.
9. Bezwaren tegen het kostuum van de tegenpartij dienen voor het begin van de wedstrijd aan de scheidsrechter te worden medegedeeld.
 
Artikel 17Aanstelling scheidsrechters secretaris/tijdwaarnemers en doel/grensrechters
1. Het bestuur wijst voor iedere wedstrijd een scheidsrechter en een secretaris/tijdwaarnemer aan. Tevens kunnen doel/grensrechters worden aangewezen.
2. Van elke aanstelling als scheidsrechter en als secretaris/tijdwaarnemer wordt d.m.v. het officiële orgaan melding gedaan. Indien dit niet mogelijk is wordt bericht gegeven aan de secretarissen van de betrokken verenigingen.
3. De aanstelling kan te allen tijde door het bestuur worden ingetrokken of gewijzigd.
4. Tenzij het bestuur de doel/grensrechter heeft aangesteld is het zeer aanbevelenswaardig dat iedere vereniging bij de haar te spelen wedstrijden een lid als doen/grensrechter laat optreden.
 
Artikel 18Leiding bij wedstrijden
1. Indien op het vastgestelde aanvangsuur de aangestelde scheidsrechter niet aanwezig is, doch een andere van de H.Z.V.F. lid zijnde scheidsrechter, niet lid van één der betrokken verenigingen, bereid is als zodanig op te treden en gerechtigd is deze wedstrijden te leiden, dan zijn de verenigingen verplicht deze scheidsrechter te aanvaarden voor de hele wedstrijd.
2. Het bestuur is bevoegd te bepalen dat, indien op het vastgestelde aanvangsuur de aangestelde scheidsrechter niet aanwezig is, de aangestelde secretaris/tijdwaarnemer als vervanger optreedt. De verenigingen zijn verplicht deze secretaris/tijdwaarnemer voor de gehele wedstrijd te aanvaarden.
3. Is meer dan één scheidsrechter, niet lid zijnde van één der betrokken verenigingen, bereid als zodanig op te treden en kunnen de verenigingen het niet over de keus eens worden, dan beslist het lot, wie als scheidsrechter zal optreden.
4. Is geen bevoegd scheidsrechter als bedoeld in leden 1 t/m 3 aanwezig dan moet het als eerst in het programma genoemde team een lid dan de H.Z.V.F. als scheidsrechter aanwijzen, welke door beide partijen moet worden aanvaard. Zodra de wedstrijd s aangevangen zijn de verenigingen verplicht deze scheidsrechter te aanvaarden voor de gehele wedstrijd.
5. Indien, met toepassing van de leden 1 t/m 4 de wedstrijd geen aanvang heeft genomen, wordt het als eerst in programma genoemde team verantwoordelijk gesteld voor het niet spelen van de wedstrijd en zullen de leden 6 en 12 van artikel 10 worden toegepast.
6. Met toepassing van de leden 1 t/m 4, kan het niet doorgaan van de wedstrijd eerst worden vastgesteld, als 10 minuten na het vastgestelde aanvangsuur de wedstrijd geen aanvang heeft genomen.
7. De scheidsrechter, onder wiens leiding de wedstrijd is aangevangen, is bevoegd tot het einde toe in die hoedanigheid te fungeren.
8. Bij afwezigheid van de aangestelde secretaris/tijdwaarnemer zijn de leden 1, 3, 4 en 7 overeenkomstig van toepassing.
9. Indien een aangestelde doel/grensrechter niet aanwezig is staat het de scheidsrechter vrij een ander als doe/grensrechter aan te wijzen of de plaats onvervuld te laten.
10. De scheidsrechter kan zowel voor als tijdens de wedstrijd vervanging gelasten van de door de betreffende vereniging aangewezen doel/grensrechter.
11. Indien een scheidsrechter tijden de wedstrijd uitvalt zijn de leden 1, 2, 3, 4 en 7 van overeenkomstige toepassing.
12. De scheidsrechter controleert voor het begin van de wedstrijd het speelveld en het spelmateriaal. Wordt dit in orde bevonden, dan begint hij op het vastgestelde aanvangsuur met de wedstrijd.
 
Artikel 19Speelveld/materiaal
1. Het bestuur draagt er in overleg met de zaalverhuurders zorg voor het speelveld en bijbehorende spelmateriaal voldoen aan de voorschriften, zoals deze zijn vastgelegd in de spelregels.
 
Bijlage ABestuurbesluiten
1. Indien een team voor een vastgestelde wedstrijd niet opkomt, worden tegen het betrokken team de navolgende maatregelen genomen;
a) de wedstrijd zal reglementair met 3-0 verloren worden verklaard,
b) tevens zal op het team de kosten van de zaalhuur en scheidsrechterskosten worden verhaald, zijnde een bedrag van € 75,00.
De bedragen onder 1 b. zullen middels een rekening door de penningmeester worden geïnd.
2. Indien een wedstrijd wordt gestaakt zullen de maatregelen onder punt 1a t/m 1b eveneens op het schuldige team van toepassing zijn.
3. Indien de aanvoerder van enig team geen aanvoerdersband draagt mag de scheidsrechter de wedstrijd niet laten beginnen. Op het overtredende team zullen de onder punt 1a t/m 1b vermelde maatregelen onverkort van toepassing zijn.
4. Verenigingen zijn verplicht aaanwezig te zijn op de Algemene Ledenvergadering aan het begin van het seizoen. Indien een vereniging niet aanwezig is zal deze de competitie beginnen met 3 verliespunten.