HOME   FORMULIEREN   BESTUUR   LEDENADMINISTRATIE   INFO   SPORTHALLEN   REGELS   COMPETITIE   CLUBS   STRAFZAKEN   CONTACT

 
 STRAFZAKEN
 
  Strafzaak Z.V.V.  De Klasbakken 2018/2019 - 6  
     
  Op 22 maart jongstleden speelde z.v.v. De Klasbakken een competitiewedstrijd tegen z.v.v. TCH.
Naar aanleiding van het gedrag van de speler met lidnummer 1 van z.v.v. De Klasbakken,
is zijn spelerskaart ingenomen en heeft de scheidsrechter een strafrapport opgemaakt.

Deze speler wordt het volgende ten laste gelegd:

- Commentaar op de leiding (2)

Naar aanleiding van het voorval dat heeft plaatsgevonden heeft de aanvoerder van De Klasbakken
namens het team een verweerschrift ingediend.
Hieruit blijkt dat er sprake is van verzachtende omstandigheden.
De strafcommissie heeft dit ook meegewogen en dat spelers van TCH provocerend gedrag vertoonden,
gericht tegen deze speler.
Daarnaast was het gedrag van beide kanten reeds grimmig voordat het voorval plaatsvond, zo heeft de scheidsrechter verklaard.
Het staat vast dat óók deze speler zich dient te schikken naar het oordeel van de scheidsrechter.
De strafcommissie acht op basis van de toegezonden stukken bewezen dat deze speler commentaar heeft geleverd op de leiding.
De gebeurtenissen die daarop volgden zijn voor eenieder als vervelend ervaren, ook door de speler zelf.
Er is reeds toegezegd dat de ontstane materiële schade vergoed zal worden aan de desbetreffende sporthal.
Alles overwegende is de strafcommissie tot de volgende uitspraak gekomen:
vanwege de verzachtende omstandigheden schorst de strafcommissie de speler met lidnummer 1 van De Klasbakken voorwaardelijk voor 2 wedstrijden.
Hier zijn twee voorwaarden aan verbonden.
Ten eerste dat de materiële schade daadwerkelijk vergoed wordt
en ten tweede dat er in het kalenderjaar 2019 niet nogmaals een strafrapport tegen deze speler wordt ingediend bij de strafcommissie.
Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan behoudt de strafcommissie zich het recht voor om de speler alsnog te schorsen.

Met vriendelijke groet,
Hermen Korterink
Strafcommissie H.Z.V.F.
 
     
  Strafzaak Z.V.V.  Utrecht 2018/2019 - 5  
     
  Op 27 februari jongstleden speelde z.v.v. Utrecht een competitiewedstrijd tegen z.v.v. KB 2017.
Naar aanleiding van het gedrag van z.v.v. Utrecht is de wedstrijd door de scheidsrechter gestaakt bij een stand van 1-0 in het voordeel van z.v.v. KB 2017.
De scheidsrechter heeft aangegeven dat het gehele team commentaar op de leiding had, waardoor hij zich genoodzaakt zag de wedstrijd te staken.
Dit betekent dat de wedstrijd als niet-uitgespeeld wordt beschouwd door het staken van de scheidsrechter ten gevolge van wanordelijkheden dan wel wangedrag,
zie artikel 10 lid 4 onder sub c van het reglement van de HZVF.
Lid 5 van datzelfde artikel stelt dat de strafcommissie zal bepalen of er sprake is van schuld aan het niet uitspelen van de wedstrijd.
De strafcommissie acht bewezen dat de spelers van z.v.v. Utrecht schuld hebben aan het niet uitspelen van de wedstrijd,
mede vanwege het ontbreken van een verweer van de kant van z.v.v. Utrecht.

Aangezien er sprake is van schuld aan het niet uitspelen van de wedstrijd, heeft de strafcommissie op grond van artikel 10 lid 6 de bevoegdheid om een straf op te leggen.
De strafcommissie is tot het volgende oordeel gekomen:

- De strafcommissie waarschuwt het team van z.v.v. Utrecht om dergelijk wangedrag in de toekomst te mijden
  en merkt daarbij op dat bij herhaling het team door het bestuur uit de competitie kan worden gezet.
  Het reglement schrijft voor dat het bestuur deze bevoegdheid krijgt wanneer een team tweemaal schuldig is
  verklaard aan het staken van een wedstrijd in één seizoen (art. 10 lid 8).
  De strafcommissie straft z.v.v.Utrecht door deze staking ook te laten tellen voor het volgende seizoen, mede gezien het feit dat het seizoen ten einde loopt.
- Daarnaast besluit de strafcommissie dat de gestaakte wedstrijd niet wordt uitgespeeld, maar eindigt in een 1-0 overwinning voor KB 2017.

Met vriendelijke groet,
Hermen Korterink
Strafcommissie H.Z.V.F.
 
     
  Strafzaak Z.V.V.  LEBD 2018/2019 - 4  
     
  Op 11 februari jongstleden speelde z.v.v. LEBD een competitiewedstrijd tegen z.v.v. Life is a Beach.
Naar aanleiding van het gedrag van de speler met lidnummer 5 van z.v.v. LEBD,
is zijn spelerskaart ingenomen en heeft de scheidsrechter een strafrapport opgemaakt.

Deze speler wordt het volgende ten laste gelegd:

- Commentaar op de leiding (2)
- Bemoeilijken van de leiding (2)
- Belediging van de scheidsrechter (4)
- Bedreiging van de scheidsrechter (8)

Gezien het strafrapport, de schriftelijke reactie namens omstanders en het ontbreken van een verweerschrift acht de strafcommissie bewezen dat deze speler
zich hieraan schuldig heeft gemaakt.
Dit deed hij door herhaaldelijk te roepen dat hij de scheidsrechter na de wedstrijd nog wel zou zien.
Ook nadat de wedstrijd was afgelopen heeft deze speler zich dreigend uitgelaten richting de scheidsrechter.
Hierbij heeft deze speler zijn excuses weliswaar aangeboden, maar vervolgens is hij op dezelfde voet doorgegaan met het bedreigen van de scheidsrechter.
De strafcommissie ziet hierin geen oprechte excuses en een ondermijning van het gezag van de scheidsrechter.
De overtredingen die ten laste worden gelegd, liggen in elkaars verlengde, de strafcommissie heeft dan ook besloten de zwaarste overtreding aan te houden
bij het bepalen van de strafmaat en de gedragingen van deze speler als één voorval te beschouwen.
Voor het bedreigen van de scheidsrechter staat maximaal acht wedstrijden schorsing.
Vanwege dit onaanvaardbare gedrag en het feit dat dergelijk gedrag in voorgaande strafzaken reeds is veroordeeld,
schorst de strafcommissie de speler met lidnummer 5 van LEBD voor acht wedstrijden.

Het dient voor iedere speler binnen de HZVF reeds duidelijk te zijn dat elke vorm van belediging en agressie richting de scheidsrechter uiterst verwerpelijk is
en dat de strafcommissie daar krachtig tegen op zal treden.

Met vriendelijke groet,
Hermen Korterink
Strafcommissie H.Z.V.F.
 
     
  Strafzaak Z.V.V.  Los Turcos 2018/2019 - 3  
     
  Op 14 januari jongstleden speelde z.v.v. Los Turcos een competitiewedstrijd tegen z.v.v. TCH.
Naar aanleiding van het gedrag van de speler met lidnummer 1 van z.v.v. Los Turcos,
is zijn spelerskaart ingenomen en heeft de scheidsrechter een strafrapport opgemaakt.

Deze speler wordt het volgende ten laste gelegd:

- Spelbederf (1)
- Commentaar op de leiding (2)
- Bemoeilijken van de leiding (2)
- Beledigen van de tegenstander (2)
- Beledigen van de scheidsrechter (4)
- Bedreigen van de tegenstander (4)
- Bedreigen van de scheidsrechter (8)

Gezien het strafrapport en een ooggetuigenverslag acht de strafcommissie bewezen dat deze speler zich schuldig heeft gemaakt aan al het bovenstaande.
Zowel de scheidsrechter als de tegenstander alsook andere aanwezigen hebben het moeten ontgelden.
Het taalgebruik dat deze speler bezigde is niet voor herhaling vatbaar, zijn bedreigingen waren van het ergste soort.
De strafcommissie ziet in zekere mate overlap in de verschillende onderdelen van de tenlastelegging en gaat daarom uit van de zwaarste overtredingen,
te weten het bedreigen van de scheidsrechter en het bedreigen van de tegenstander.
Voor deze beide overtredingen staan respectievelijk maximaal acht en vier wedstrijden schorsing.
De strafcommissie acht het gepast om voor de overige overtredingen in totaal nog eens drie wedstrijden schorsing te rekenen.
Tevens overweegt de strafcommissie dat er geen excuses zijn gemaakt door deze speler, dat dit niet de eerste strafzaak is voor Los Turcos
en dat voor alle teams van de HZVF inmiddels zeer duidelijk is dat de positie van de scheidsrechter niet dient te worden ondermijnd.
De gedragingen van deze speler zoals die zijn beschreven in het strafrapport en het ooggetuigenverslag zijn, mede in dat opzicht, volstrekt onaanvaardbaar.
Daarom schorst de strafcommissie de speler met lidnummer 1 van Los Turcos voor vijftien wedstrijden.
De strafcommissie verzoekt in het bijzonder de andere spelers van Los Turcos en in het algemeen alle spelers binnen de HZVF om bedreigingen
richting wie dan ook achterwege te laten en elkaar daarop aan te spreken.

Met vriendelijke groet,
Hermen Korterink
Strafcommissie H.Z.V.F.
 
     
  Strafzaak Z.V.V.  DOZ 2018/2019 - 2  
     
  Op 17 december jongstleden speelde z.v.v. DOZ 2 een competitiewedstrijd tegen z.v.v. DOZ 1.
Naar aanleiding van het gedrag van de speler met lidnummer 23 van z.v.v. DOZ 2,
is zijn spelerskaart ingenomen en heeft de scheidsrechter een strafrapport opgemaakt.

Deze speler wordt het volgende ten laste gelegd:

- Commentaar op de leiding
- Bemoeilijken van de leiding

Gezien het strafrapport en het ontbreken van een verweerschrift acht de strafcommissie bewezen dat deze speler zich hieraan schuldig heeft gemaakt.
Dit deed hij door herhaaldelijk verbaal te protesteren tegen beslissingen van de scheidsrechter.
Zelfs nadat de wedstrijd was afgelopen heeft deze speler zich negatief uitgelaten richting de scheidsrechter.
In deze gedraging ziet de strafcommissie een ondermijning van het gezag van de scheidsrechter.
Voor beide overtredingen staan maximaal twee wedstrijden schorsing.
Vanwege dit onaanvaardbare gedrag en het feit dat dergelijk gedrag in voorgaande strafzaken reeds is veroordeeld,
schorst de strafcommissie de speler met lidnummer 23 van DOZ 2 voor vier wedstrijden

Met vriendelijke groet,
Hermen Korterink
Strafcommissie H.Z.V.F.
 
     
  Strafzaak Z.V.V.  Los Turcos 2018/2019 - 1  
     
  Op 3 september jongstleden speelde z.v.v. Los Turcos een competitiewedstrijd tegen z.v.v. Uppsala Warriors.
Naar aanleiding van het gedrag van de speler met lidnummer 2 van z.v.v. Los Turcos,
is zijn spelerskaart ingenomen en hebben zowel de scheidsrechter als de tijdswaarnemer een strafrapport opgemaakt.

Deze speler wordt het volgende ten laste gelegd:

- Commentaar op de leiding
- Bemoeilijken van de leiding

Gezien de strafrapporten acht de strafcommissie bewezen dat deze speler zich schuldig heeft gemaakt aan het leveren van commentaar op de leiding.
Dit deed hij door herhaaldelijk “rot op” te roepen richting de wedstrijdleiding.
De strafcommissie acht aannemelijk dat dit tevens de leiding van de wedstrijd heeft bemoeilijkt,
zij het dat dit alles plaatsvond na afloop van de wedstrijd.
Voor beide overtredingen staan maximaal twee wedstrijden schorsing.
In deze gedraging ziet de strafcommissie een ondermijning van het gezag van de scheidsrechter.
Dit is onaanvaardbaar en daarom schorst de strafcommissie de speler met lidnummer 2 van Los Turcos voor drie wedstrijden.

Nogmaals wil de strafcommissie eenieder erop wijzen dat het uiterst onacceptabel is om op welke wijze dan ook
(de positie van) de scheidsrechter aan te tasten.

Met vriendelijke groet,
Hermen Korterink
Strafcommissie H.Z.V.F.
 
     
 
 

© 1985 - H.Z.V.F.