HZVF.nl

STRAFZAKEN

Introductie Strafzaken:

Als de scheidsrechter een strafrapport heeft aangezegd heeft het desbetreffende team 3 dagen te tijd om te reageren op het aangezegde strafrapport (verweerschrift zie formulieren op site). Als er niet binnen de gestelde tijd gereageerd wordt zal door het desbetreffende team zal de strafmaat bepaald worden zonder verweer, deze zal binnen 3 x 24 op de site worden vermeld zonder namen van team of betrokkene. Tevens krijgt het betrokken team en de tegenstander (bij gestaakte wedstrijd) een brief per mail van de uitspraak van de strafcommissie (dit is een op zich zelf staand orgaan die een vastgestelde straf zal geven).
Er administratieve kosten in rekening gebracht ad 15 euro.

H.Z.V.F. Cornelis Schellingerlaan 102.
* ING: NL21 INGB 0003 1875 47
Internet http://www.hzvf.nl

STRAFZAAK 1 – Seizoen 2023-2024 – TCH

 

Amsterdam, 8 november 2023

 

Op 6 november jongstleden speelde TCH tegen Van Holten de Zotte 1. Naar aanleiding van het gedrag van een speler van TCH, is zijn spelerskaart ingenomen en heeft de scheidsrechter een strafrapport opgemaakt.

 

De heer – wordt het volgende ten laste gelegd:

 

  • Commentaar op de leiding (2)
  • Bemoeilijken van de leiding (2)

Gezien het strafrapport en het door TCH ingediende verweerschrift acht de strafcommissie bewezen dat de desbetreffende speler zich schuldig heeft gemaakt aan het becommentariëren van de leiding. Dit deed hij onder meer door na de wedstrijd verhaal te gaan halen bij de scheidsrechter, deels met stemverheffing.

 

Aangezien het conflict zich (voornamelijk) na de wedstrijd afspeelde, acht de strafcommissie het bemoeilijken van de leiding niet bewezen. Voor het becommentariëren van de leiding staat maximaal twee wedstrijden schorsing. De strafcommissie begrijpt dat in de hitte van het moment emoties soms kunnen oplopen. Dit mag echter geen reden zijn om deze emotie richting de scheidsrechter te uiten op een dusdanige manier als hier het geval is. De strafcommissie erkent het aanspreken van de speler door het bestuur van TCH en zijn voornemen om zich in de toekomst van dergelijk gedrag te onthouden. Dit is meegewogen in het besluit.

 

Op grond van bovenstaande schorst de strafcommissie de desbetreffende speler van TCH voor één wedstrijd, aangevuld met één wedstrijd voorwaardelijk. Deze voorwaarde houdt in dat er dit seizoen niet nogmaals een strafrapport tegen deze speler wordt ingediend bij de strafcommissie. Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, behoudt de strafcommissie zich het recht voor om de desbetreffende speler in de toekomst alsnog met een (extra) wedstrijd te schorsen.

Met vriendelijke groet,

Strafcommissie HZVF

 

STRAFZAAK 2 – Seizoen 2023-2024 – Middelhoven TI- van Holten/De Zotte 2

 

Uitspraak door bestuur naar rapport van R v Marle over de gestaakte wedstrijd van 1 maart jl.

 

Naar aanleiding van de gestaakte wedstrijd op 1 maart in de 33ste minuut heeft het gezamenlijke bestuur besloten om de wedstrijd als straf voor beide teams niet uit te spelen. De stand bij staken de 1 – 1 zal als eindstand in de stand worden opgenomen.

Het bestuur is hiertoe gekomen omdat er geen kaarten zijn ingenomen of strafzaak is aangezegd.

Tevens willen we beide teams erop wijzen dat hoe belangrijk de wedstrijd voor de spelende teams ook is het ruwe spel en toeschouwers die het veld in lopen niet de manier is om je zin te krijgen. De HZVF betreurd dit gebeuren en hoopt dat in de toekomst teams eens bij zichzelf te raden gaan wat nu belangrijker is winnen ( door middel van ruw spel en intimidatie  ) of na afloop gezellig een drankje kunnen drinken en de volgende dag weer ongeschonden naar je werk.

Voor alle duidelijkheid beide teams krijgen bij deze een waarschuwing en bij herhaling zal de strafcommissie een uitspraak doen. Er is tevens besloten beide teams geen geldboete op te leggen omdat dit niet bij deze gestaakte wedstrijd past.

Tevens wil ik nogmaals vermelden toeschouwers zijn altijd welkom maar de scheidsrechter ( hoe goed of hoe slecht deze ook fluit ) beslist.

 

Namens het bestuur

 

Met sportieve groet,

 

Hans van de Steeg

Secretaris HZVF