HOME   FORMULIEREN   BESTUUR   LEDENADMINISTRATIE   INFO   SPORTHALLEN   REGELS   COMPETITIE   CLUBS   STRAFZAKEN   CONTACT

 
 INSCHRIJFFORMULIER
 
VOORWAARDEN SEIZOEN 2021 - 2022
Geachte verenigingen,
Mede in het belang van uw vereniging verzoeken wij u goede nota te nemen van de volgende richtlijnen.


1. U dient één (1) inschrijfformulier volledig digitaal ingevuld door het bestuur van uw vereniging (minimaal voorzitter en penningmeester) vóór sluitings datum 30 april 2021 te verzenden.
Onvolledige inschrijfformulieren worden niet geaccepteerd.
2. De contributie voor teams uit het seizoen 2020/2021 bedraagt € 150,00 per team (12 leden).
De contributie voor nieuwe teams bedraagt € 1.000,00 per team (12 leden).
Voor elk lid boven de 12 leden wordt aan het einde van het seizoen € 3,00 (verzekering, kosten) in rekening gebracht.
De contributie seizoen 2021/2022 en eventuele achterstallige financiële verplichtingen over het seizoen 2020/2021 dient u voor 15 mei 2021 te voldoen op onderstaande girorekening.
3. Bij het niet tijdig betalen van het inschrijfgeld, zal het bestuur van de H.Z.V.F. gerechtigd zijn de vordering op het inschrijfgeld ter incasso over te dragen en zullen zowel de gerechtelijke als buitenrechtelijke incassokosten voor uw rekening komen.
Bovendien vervalt elk recht op deelneming aan de competitie van de H.Z.V.F.
4. De H.Z.V.F. kent in principe geen boete bepalingen.
In die gevallen waarin de H.Z.V.F. onnodige kosten moet maken, zullen deze op de veroorzakende vereniging worden verhaald.

Kosten niet opkomen:
Bij het niet opkomen voor een vastgestelde wedstrijd door een der partijen, zal de niet opkomende partij de wedstrijd verliezen
met 3 - 0 .
De wedstrijd wordt niet overgespeeld.
Tevens zal het niet opkomende team € 75,00 kosten moeten betalen.
Het niet opkomende team krijgt 3 punten in mindering.

Strafzaken:
Totale kosten voortvloeiend uit het onderzoek voor het betreffende team, die het ten laste gelegde schuldig bevonden wordt (porto, telefoon, reiskosten, etc.).

5. De verenigingen krijgen de bescheiden voor het seizoen 2021/2022 toegestuurd, als zij aan alle voorwaarden en eventuele financiële achterstand van het afgelopen jaar hebben voldaan.
6. Nieuwe verenigingen en uitbreiding bestaande verenigingen (meer teams) worden in eerste instantie, als zij aan alle voorwaarden hebben voldaan, op wachtlijst geplaatst.
Begin juni 2021 ontvangen deze verenigingen de bescheiden voor het seizoen 2021/2022 (zie punt 5) als zij definitief zijn ingedeeld.
Medio juli 2021 wordt het betaalde inschrijfgeld aan niet ingedeelde verenigingen teruggestort op hun bank-/resp. girorekening.

H.Z.V.F. Cornelis Schellingerlaan 102
* ING: NL21 INGB 0003 1875 47
Internet http://www.hzvf.nl


LET OP.
Het inschrijfformulier moet minimaal door twee bestuursleden (2 personen) van uw vereniging worden ingevuld. D.w.z. dat er maar één persoon een dubbelfunctie mag uitoefenen. Indien één persoon voor alle drie (3) de functies ingevuld wordt, zal het formulier niet worden geaccepteerd.

Opgave vereniging scheidsrechter.
Elk team moet in het seizoen 2021/2022 een vereniging scheidsrechter leveren.
Deze moet zich 1 maal per jaar een avond beschikbaar stellen.
Deze persoon kan een verkorte cursus krijgen bij de H.Z.V.F. ( bij voldoende deelname )

H.H. VERENIGINGSBESTUREN OPGELET!
Indien uw vereniging (sponsor) een rekening wil van het inschrijfgeld, wilt u dit dan aangeven via menu contact

*Bij betaling s.v.p. uw verenigingsnaam vermelden.
 

klik hier voor het inschrijfformulier

 

© 1985 - H.Z.V.F.